Kopirajting je pisanje sadržaja koji se prenosi preko internet medija i štampe.Ova vrsta pisanog materijala se često koristi da ubedi ljude ili grupe i poveća svest o brendu . Cilj  je da stvori odličan sadržaj koji će čitalac oceniti kao vredan.
Vaš sadržaj mora biti dobro napisan kako bi privukao pažnju željenog auditorijuma.
Ono treba da bude:

  • UPEČATLJIVO
  • ZANIMLJIVO
  • DA ODRŽI PAŽNJU
  • DA BUDE EFIKASNO
  • DA BUDE JASNO
  • DA BUDE PREPOZNATLJIVO